DOKUMENTY DO POBRANIA

regulamin uks debiec.pdf
deklaracja uks debiec.pdf
umowa uks debiec 2018.pdf
klauzula rodo uks debiec.pdf

RAMOWY STATUT

Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 21 w Poznaniu, ul. Łozowa 77

Rozdział l Nazwa ,teren działania, siedziba i charakter prawny.

&1

Uczniowski Klub Sportowy „Dębieć" przy Szkole Podstawowej Nr 21 zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

&2

1.Terenem działania Klubu jest miasto - Poznań.

2.Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa Nr 21 w Poznaniu, ul. Łozowa77

&3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

&4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą- „Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o systemie oświaty oraz niniejszym statutem.

&5

Klub używa pieczęci, flagi, barw, odznaki znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania &6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o
  możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną
  rodziców i sympatyków.

 2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i
  zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,

 1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju
  ich sprawności fizycznej i umysłowej

 2. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
  zdrowotnych,

 3. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
  sportowego,

 4. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
  realizacji zadań sportowych Klubu,

 5. realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla dzieci i młodzieży,

&7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Rodziców, klubami sportowymi, związkami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

&8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz z pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3

Członkowie , ich prawa i obowiązki &9

Członkowie Klubu dzielą się na :

 1. zwyczajni

 2. wspierający

&10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, w której Klub ma swoją
  siedzibę, na zasadach ustalonych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy - prawo o
  stowarzyszeniach, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację , uiszczą
  wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu

 2. Małoletni mogą być członkami Klubu na zasadach ustalonych w art.3 ust. 2 i 3
  ustawy- prawo o stowarzyszeniach.

&11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyboru, z
  ograniczeniami w art. 3 ust. 2 i ustawy- Prawo o stowarzyszeniach.

 2. zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Klubu

 3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub

 4. korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu

korzystanie i innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu

&12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu

&13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
  Klubu

 2. zgłaszanie wniosków i postulatów wobec władz Klubu

 3. korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu

&14

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. branie czynnego udziału w działalności Klubu

 2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu

 3. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie

&15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku
  a\ umyślnego naruszenia postanowień statutu

b\ nie branie udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy

3. działanie na szkodę Klubu

Rozdział 4

Władze Klubu

&16

1. Władzami Klubu są : Walne Zebranie Klubu Zarząd Komisja Rewizyjna

2.Kadencja władz trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Warnego Zebrania Klubu

3.Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykle większością głosów o ile

postanowienia statutu nie stanowią inaczej

&17

l. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Klubu zwoływane j estprzez Zarząd raz
  na 2 lata

 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu
  1\ z własnej inicjatywy

2\ na wniosek komisji Rewizyjnej 3\ na wniosek 1\3 ogółu członków

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało
zwołane

&18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1\ uchwalenie programów merytorycznej i finansowej działalności Klubu

2\ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3\ uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu

4\ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5\ podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązanie Klubu

6\ ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

7\ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez obrady Walnego

Zebrania Klubu

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co
  najmniej 1\2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez
  względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu

 2. w Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
  przez Zarząd

&19

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu,
  którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza

 2. zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż l raz na dwa
  miesiące

 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu jest obecność co najmniej 1\2 liczby członków
  Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi
  działającemu wspólnie z Sekretarzem.

&20

Do zadań Zarządu klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu

 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

 5. przyjmowanie i skreślanie członków,

 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami

składanie sprawozdań z działalności Klubu

&21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze
  składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze
  statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje
  Zarząd większością 2\3 głosów przy obecności c o najmniej połowy uprawnionych do
  głosowania

 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego
  Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

&22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
  Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie
  Klubu.

 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza.

 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebrania
  Klubu

 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1\ przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu

2\ wydanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,

określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia

3\ składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu

oraz stawianie wniosków o udzielenie i odmowę udzielenia absolutorium

ustępującemu Zarządowi

4\ składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i

przedsięwzięć Zarządu jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że sprawują one lub mogą

sprawować nieprawidłowości w działalności Klubu

5\ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu

względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia

niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

&23

l .Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z

jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem,

bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej

podejmuje Komisja Rewizyjna 2\3 głosów przy obecności co najmniej połowy

uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do

Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o do wołaniu lub

zawieszeniu.